Samorządowe Przedszkole w Tokarni
Strona głowna  /  Strona główna
Strona główna

 


"Kiedy dziecko się śmieje- śmieje się cały świat"

Janusz Korczak

fot. Sylwester Jamrozik

 
Dyrektor Przedszkola - mgr Maria Pieron

INFORMACJA RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochornie danych, zwane dalej "RODO") informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole w Tokarni, zwane dalej "Administratorem". Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 32-436 Tokarnia 200 lub telefonując pod numer 12 2747060. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo również skontaktować się z inspektorem ochrony danych, którym jest Iwona Cygan-Opyt, pisząc na adres : iod@infopel.pl

2. Dane osobowe uczniów wraz z ich rodzicami/ opiekunami przetwarzane są w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, Ustawą Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów oraz w innych regulacjach. Dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią, wizerunek oraz osiągnięcie dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły przetwarzane są na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016r.- RODO

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to koniecznie tj. przez okrez wyznaczony właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności: Ustawy z dn.14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowch wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działań archiwów zakładowych.

6. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania jak również mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

7. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego z Państwa wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawiem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji, przemieszczania się.

ROZKŁAD DNIA I ORGANIZACJA PRACY ODDZIAŁÓW
 
Przedszkole jest czynne w godzinach od 7:00-16:00. Poszczególne oddziały pracują w następujących godzinach (później następuje łączenie grup):
 
Oddział I- 7:30-13:00
Oddział II- 7:30-13:00
Oddział III- 7:30-15:00
Oddział IV- 7:30-14:00
Oddział V- 7:00-16:00
 
Godziny posiłków dla poszczególnych oddziałów:
 
Oddział I
śniadanie: 8:45
obiad: 12:15
 
Oddział II
śniadanie: 8:30
obiad: 11:45
 
Oddział III
śniadanie: 8:15
obiad: 11:15
 
Oddział IV
śniadanie: 8:15
obiad: 11:15
 
Oddział V
śniadanie:8:30
obiad: 11:45
 
 
Podwieczorek dla wszystkich grup- 14:30

 

Adres przedszkola
Samorządowe Przedszkole
32-436 Tokarnia 200
e-mail : sptokarnia@o2.pl
 
Telefon: (12) 274-70-60

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2018-11-12